Friday, May 27, 2011

Ti, Marathi Mulgi aste..


college मध्ये मुली jeans घलुन येतात,
पण जि jeans बरोबर पायात पैजण घालते,
ती मुलगी मराठी असते.

कंपनीमधे अनेक मुली असतात,
पण वात्रटपणा केल्यावए, कानाखाली वाजवते
ती मुलगी मराठी असते...

कॉलेजमधे अनेक मुली असतात
स्वतःच्या नोट्स सहज, दुसरयाला देते
ती मुलगी मराठी असते...

शॉपींगलाही अनेक मुली जातात
खर्चाचा विचार करुन फ़क्त, कानातलं घेऊन येते....
ती मुलगी मराठी असते ...

No comments:

Post a Comment